Vilkar & amp; forhold.

Vilkar & amp; forhold.

A-lehdet selger og annonsoren kjoper medietjenester i henhold til disse vilkarene.

Du er her.

1. Innkjop av kampanje.

1.1. Booking av kampanje.

1.2. Bestillingsbekreftelse.

1.3. Kansellering og endring av kampanje.

2. Vis kampanjer.

3. Digital Content Marketing-kampanjer.

4. Ansvar for innholdet i kampanjen.

5. Fortrolighet og malretting av kampanjer.

6. Annonser av konkurrenter.

7. Priser, rabatter og tillegg.

8. Krav til og kostnader for materialer og innsatser og produktprover.

8.1. Krav til materialer og kostnader.

8.2. Innsatser og produktprover.

10. Force Majeure.

11. Kompensasjon for skader og ansvarsbegrensning.

12. Effektiv Term.

Vilkar og betingelser.

Under disse vilkarene selger A-lehdet Oy (heretter «A-lehdet») og annonsoren kjoper fra A-lehdet ulike mediesynlighet og medietjenester (heretter «Kampanje»).

1. Innkjop av kampanje.

Kampanjer blir booket ved a varsle A-lehdet media salgsavdeling skriftlig, pa telefon 050 414 4200 eller pa [email protected]

En bestilling vil bli bindende for partene etter at A-lehdet har sendt en respektive bekreftelse.

1.3. Kansellering og endring av kampanje.

Bekreftede kampanjer kan bli kansellert senest 7 dager for fristen for levering av materiale til A-lehdet mediesalgsenhet. Dersom avbestillingen skjer etter den aktuelle fristen, skal minst 50% av annonsens pris belastes for ytterligere arbeid som folge av kanselleringen.

Avbestilling av bestilling av annonser som er plassert til utpekte plasser, skal kanselleres senest 14 dager for fristen for levering av materialer.

Spesielle vilkar og betingelser for visningskampanjer og digitale innholdskampanjer er angitt i seksjoner 2 og 3.

A-lehdet beholder retten til a flytte eller avbryte en kampanje uten kompensasjon, dersom dette er berettiget av eksepsjonelle omstendigheter. I sa fall skal A-lehdet varsle annonsoren om det umiddelbart, og skal gjore sitt beste for a gi et nytt tidsluke eller inntrykk for a erstatte det endrede eller avbrutt tidsluke eller inntrykk.

Med mindre det er en annen avtale, eller hvis dette ikke er berettiget av den valgte annonsetypen, kan ikke annonsoren gjore noen endringer i de bookede kampanjene eller pavirke den redaksjonelle konteksten der annonsen kjores.

2. Vis kampanjer.

En Display-kampanje betyr et enkelt sett med annonser som er bestilt samtidig, og som markedsforer samme produkt eller tjeneste. Kampanjen skal bekreftes skriftlig eller digitalt innen datoen for utlopet av tilbudet som er angitt deri.

A-lehdet selger kampanjer pa bakgrunn av inntrykk og tidsluker. Nar du bestiller et annonseplass, skal annonsoren angi detaljert informasjon i annonseringsinstruksene for A-lehdet (http://www.a-lehdet.fi/mainostajalle/aineisto-ohjeet) og skal levere materialene til kampanjen i samsvar med tidsplaner og tekniske retningslinjer som er angitt i A-lehdets annonseringsinstrukser. Hvis kampanjemateriell leveres sent, ma inntrykksmalene bli oppfylt dersom dette kan gjores uansett mulig forsinkelse.

A-lehdet skal gi en inntrykksgaranti for kampanjer solgt pa visningsbasis, med unntak av unntakene som er omtalt nedenfor. Hvis kampanjen ikke angir det kjopte antallet visninger, skal kampanjen bli utvidet til antall inntrykk er oppnadd. A-lehdet har rett til a fortsette kampanjen neste dag med annonsorens samtykke til antall visninger er nadd. Med forbehold om en separat avtale, kan eventuelle mangler i visninger kompenseres i neste kampanje. Hvis kampanjen avsluttes, vil antall visninger ikke overstige malet med maksimalt 5 prosent, slik at slike visninger ikke skal kompenseres. Hvis kampanjen har gatt bort fra malet pa grunn av sen levering av materialer, skal ikke inntrykkene kompenseres. Antall visninger og klikk skal overvakes av Ad Management-systemet som brukes av A-lehdet.

I tilfelle kampanjer kjopt for pakker garanterer A-lehdet ikke synlighet i alle medier som er nevnt i pakken. Kampanjer som er kjopt direkte for media, skal ha prioritet i forhold til kampanjer som er kjopt for en pakke, og annonser kjores i disse mediene i pakken som har plass til dem.

Hvis en kampanje blir kansellert innen en uke for den planlagte lanseringsdatoen, skal annonsoren belastes med 50 prosent av kampanjens nettopris.

A-lehdet beholder rett til a flytte eller avbryte en kampanje eller et inntrykk uten kompensasjon, dersom dette er berettiget under eksepsjonelle omstendigheter. I sa fall skal A-lehdet varsle annonsoren om umiddelbart, og skal gjore sitt beste for a gi en ny tid eller et inntrykk for a erstatte den endrede eller avbrutt tid eller inntrykk.

Med mindre partene er enige om det, eller hvis den valgte annonsetypen ikke krever noe annet, kan annonsoren ikke gjore noen endringer i de bookede kampanjene eller pavirke hvilken redaksjonell kontekst annonsen kjores.

3. Digital Content Marketing-kampanjer.

En digital kontaktmarkedsforingskampanje betyr et enkelt sett med annonser, bestilt og bekreftet pa samme tid, og fremmer det samme produktet eller tjenesten eller produktene og tjenestene i samme produktfamilie. Kampanjen skal bekreftes skriftlig eller digitalt innen datoen for utlopet av tilbudet som er angitt deri.

Annonsoren skal v re ansvarlig for de testede produktene og leveransen til bloggeren. Hvis leveransen av produktene er forsinket av grunner som kan henfores til annonsoren, kan innleveringsplanen bli utsatt. Tiden for testing av produktene er minst 2 uker. Hvis tiden for kampanjen blir utsatt av grunner uavhengig av A-lehdet, kan bloggerne som er godkjent for kampanjen bli erstattet.

Hvis annonsoren onsker a legge til nye innlegg eller innholdssett i en kampanje i lopet av perioden med a kjore det samme, skal prisen vurderes fra tilfelle til sak. Hvis den forespurte tilleggsinnleggelsen eller et annet tillegg ikke utgjor en del av den bekreftede kampanjen etter deres emne eller egenskap for produkter, skal den bli priset som en egen kampanje.

En ekspresstjenesteavgift pa 500 euro skal pafores en kampanje der den forste innleggingen publiseres pa mindre enn 7 dager etter at kampanjen er bekreftet.

Bloggerne foreslatt i kampanjetilbudet er eksempler pa hvilken type bloggere som passer for kampanjen. Bloggerne rekrutteres bare etter at annonsoren har godkjent prisen, timeplanen og kampanjekortet. Prisen og omfanget av kampanjen (inkl. Antall bloggere og innlegg) godkjent for kampanjen skal v re bindende, med mindre en eventuell endring av bloggere har en vesentlig innvirkning pa realiseringen av kampanjen.

Hvis annonsoren ma avbryte en bekreftet kampanje eller en del derav, skal A-lehdet belaste folgende basisavgift, som skal beregnes ut fra nettoprisen for den kansellerte kampanjen:

avbestilling 31 dager eller mer for lanseringen av kampanjen 25% avbestilling 15-30 dager for lanseringen av kampanjen 50% avbestilling 14 dager eller mindre for lanseringen av kampanjen 100%

Hvis hele kampanjen omlegges av grunner som kan henfores til annonsoren (for eksempel forsinket levering av produktet), skal A-lehdet belaste et utsatt gebyr pa 25% av den bekreftede nettoprisen for kampanjen.

4. Ansvar for innholdet i kampanjen.

Annonsoren skal v re ansvarlig for at kampanjen som leveres til A-lehdet, overholder myndighetens effektive lover, forskrifter og selvregulerende organer i reklameindustrien, instruksjonene fra A-lehdet og rettferdig praksis. A-lehdet skal ha rett til a nekte a kjore eller gjennomfore kampanjen uten kompensasjon, hvis det i henhold til forstaelsen av A-lehdet er i strid med kravene ovenfor.

Annonsoren skal v re ansvarlig for rettighetene til materialene eller bruksretten til det samme, samt for a sikre at kjoring eller gjennomforing av kampanjen ikke bryter med noen opphavsrett, patenter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter eller forarsaker eventuelle skader. Annonsoren skal v re ansvarlig for a oppna alle rettighetene nevnt ovenfor, eller for kostnader som oppstar som folge av utovelsen av det samme. Annonsoren skal v re ansvarlig for eventuelle skader forarsaket av brudd pa opphavsrett, patenter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter eller andre konsekvenser av dette.

Annonsoren er ansvarlig for a gi assisterende ansvarlig for innholdsproduksjon med spesiell kompetanse eller oppl ring som kan kreves av samarbeidet med A-lehdet, samt for a informere om eventuelle risikoer. I de situasjonene hvor annonsoren leverer en tredjepart med produkter, materialer eller beslektede instruksjoner for a produsere materiale, har A-lehdet ingen ansvar for annonsoren eller tredjepart knyttet til disse.

A-lehdet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle utgifter som b res av annonsoren eller en tredje person, eller eventuelle skader som annonsoren eller en tredje person matte lide som folge av brudd pa vilkarene som er nevnt ovenfor.

A-lehdet har rett til, etter eget skjonn, ikke a publisere kampanjer, som etter deres mening er i strid med bestemmelsene ovenfor, og A-lehdet skal ikke v re ansvarlig for eventuelle fordeler som er lovet av kampanjene.

A-lehdet skal ikke ha noe ansvar hvis kampanjen ikke kan publiseres av produksjonsrelaterte arsaker. Videre skal A-lehdet ikke v re ansvarlig for mindre utskrift, oppsett eller tekniske feil, som ikke pavirker innholdet i kampanjen og ikke svekker annonsens verdi. A-lehdet skal ikke v re ansvarlig for feil som skyldes mangelfull eller feilaktig materiale som leveres til dem.

Hvis de leverte materialene er defekte, skal annonsoren kompensere A-lehdet for de palopte kostnadene.

A-lehdet skal ha rett til a plassere kampanjen under hensyntagen til den gjeldende prosedyre fra tid til annen og relevansen av den. Eventuelle merknader og krav skal betjene skriftlig innen 8 dager etter publisering av annonsen, lanseringen av kampanjen eller avtalt publiseringsdato.

5. Fortrolighet og malretting av kampanjer.

Annonsoren garanterer at de overholder alle effektive bestemmelser i personopplysningsloven, lov om elektronisk kommunikasjon, samt andre gjeldende lovgivninger i kampanjer, malrettingssteder og implementering av malrettingsteknikkene. Cookies eller andre lignende teknikker kan benyttes, forutsatt at annonsoren har fatt A-lehdet for samtykke til dette formal, eller har inngatt en egen avtale med A-lehdet om innsamling av data fra A-lehdets nettsider.

Hvis kampanjen er malrettet basert pa den besokendees onlineadferd, forplikter Advertise seg til a folge de selvregulerende prinsippene som er fastsatt av Interactive Advertising Bureau (IAB) European Framework for Online Behavioral Advertising, og skal ta nodvendige tekniske og andre tiltak for a gjennomfore disse prinsipper.

Annonser kan malrettes basert pa plasseringen av brukerens terminalutstyr kun med forhandsgodkjenning fra A-lehdet. Posisjonsbasert annonsering er tillatt, forutsatt at brukeren av malmediene har gitt sitt uttrykkelige samtykke til bruk av deres lokaliseringsdata, eller posisjonsdataene er blitt gjort anonyme for a sikre at de ikke kan kobles, som sadan eller i kombinasjon med andre data, med brukeren.

6. Annonser av konkurrenter.

I malmediekampanjer fra annonsoren kan du kjore samtidig som kampanjer av annonsorens konkurrenter. Pa grunn av den konfidensielle karakteren av deres kundeforhold, samt pa grunn av det begrensede antall reklameplasser, kan A-lehdet ikke gi forelopige data om kampanjer som drives av konkurrenter.

7. Priser, rabatter og tillegg.

Med mindre partene har avtalt annet, skal partene anvende prislisten for A-lehdet som er effektive pa den tiden, og merverdiavgiften til den effektive kursen pa den tiden skal legges til de prisene som er angitt i prislisten.

A-lehdet skal beholde retten til a endre de publiserte prisene. Prisokningen skal gjelde for alle kampanjer, som lanseres etter datoen for prisokningen, med mindre A-lehdet har gjort annonsoren til et annet bindende tilbud. I sa fall har annonsoren rett til a kansellere hele kampanjen eller en del derav, eller for a begrense sin varighet uten kostnad innen 7 dager fra datoen da annonsoren ble varslet skriftlig om prisokningen. Hvis prisokningen skyldes lov eller myndigheters handlinger, skal annonsoren ikke ha rett til a avbryte kampanjen eller begrense varigheten.

A-lehdet leverer medie- og reklamebyraer som tilfredsstiller de kvalitets- og operasjonelle kriterier som A-lehdet har fastsatt, og hvis volum innen et kontraktar overstiger minst 20 000 euro nettoterskel, en rabatt i storrelsesorden 5-15%.

Hvis A-lehdet og annonsoren har signert en arlig kontrakt, skal rabattene under slike arlige kontrakter beregnes ved a bruke prisen pa de kjopte annonsene uten moms, med mindre rabatten er avtalt i arsavtalen. Dersom terskelverdien i euro som er avtalt i arskontrakten ikke oppnas, har A-lehdet rett til a fakturere annonsoren for de overforte rabatter. Ingen arlig kontraktsrabatt skal gis pa priser pa utstillinger, produktprover og markedsforingskampanjer for digitalt innhold.

En spesialrabatt tildelt nye kunder skal gjelde for annonsorer hvis siste kampanje i A-lehdet-medier endte minst 18 maneder for. Rabatten skal v re effektiv i en maned fra det forste annonsevisningen.

8. Krav til og kostnader for materialer og innsatser og produktprover.

8.1. Krav til materialer og kostnader.

Eventuelle reklamemateriell skal leveres i klar til bruk. Hvis materialene leveres i annen form, skal annonsoren faktureres for kostnadene knyttet til produksjonen av materialet.

8.2. Innsatser og produktprover.

Ingen arlige kontraktsbaserte rabatter skal tilbys pa innsatser og produktprover. Annonsoren skal v re ansvarlig for at de trykte innleggene leveres til trykkeriet for den aktuelle publikasjonen innen avtalt frist. A-lehdet skal fakturere utgifter knyttet til forelopig handtering av innsatser som ble pakket darlig eller skadet under transport og med mulig reduksjon av produksjonseffektivitet. Hvis pressedriften endres, skal ikke kostnaden forbundet med ekstra innsatser kompenseres. Eventuelle ekstra innsatser skal destrueres etter bindende, med mindre annet er avtalt. Kunden skal betale eventuelle utgifter som folge av potensiell avkastning.

9. Fakturering.

Grunnlaget for fakturering av skjermkampanjer implementert som online-tjenester av A-lehdet er lopevisningene basert pa IAB Finlands anbefalinger pa det aktuelle tidspunktet. Annonsestyringssystemet til A-lehdet skal brukes til a male annonsevisninger. Displaykampanjer faktureres basert pa annonsevisninger ved lanseringen av kampanjen.

Ellers faktureres kampanjene i samsvar med dagens prisliste for A-lehdet ved lanseringen av kampanjen.

10. Force Majeure.

Kampanjene publiseres og gjennomfores med forbehold om force majeure, noe som betyr at A-lehdet ikke er forpliktet til a kompensere for skader forarsaket av uforutsette omstendigheter som streiker, tekniske feil, forsinkelser forarsaket av underleverandorer og andre slike forhold som A -lehdet kan ikke rimelig forventes a pavirke eller som er utenfor omfanget av innflytelse A-lehdet.

11. Kompensasjon for skader og ansvarsbegrensning.

Partene skal ikke holdes ansvarlige for indirekte skader forarsaket av den annen part. A-lehdet ansvar for direkte skader er begrenset til prisen pa den kjopte kampanjen. Begrensningsansvaret som nevnt ovenfor gjelder ikke dersom skader er forarsaket forsettlig eller grov uaktsomhet eller ved a bryte med bestemmelsene i § 5 i disse vilkarene og betingelsene for salg.

12. Effektiv Term.

Disse vilkarene skal tre i kraft nar annonsoren bekrefter tilbudet om A-lehdet skriftlig (for eksempel via e-post) eller nar A-lehdet har henholdsvis bekreftet bestillingen som annonsoren har lagt inn. Kontrakten skal forbli gyldig frem til utlopet av kampanjeperioden som er avtalt av partene, med mindre annet er fastsatt i noen annen del av dette eller i s rskilte vilkar som er avtalt av partene.

Hvis re-targeting-metoden brukes i kampanjen, skal annonsoren fjerne annonsetegnene som brukes i kampanjen fra sine nettsider etter at kampanjen er avsluttet.

13. Uenigheter.

Eventuelle uoverensstemmelser mellom A-lehdet og annonsoren, som ikke kan avgjores etter avtale, skal avgjores i samsvar med reglene i voldgiftskomiteen i det sentrale handelskammeret. Voldgiftsutvalget skal inkludere en voldgiftsdommer og saken skal avholdes i Helsingfors.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!