OPPFINNELSENS BAKGRUNN.

OPPFINNELSENS BAKGRUNN.

1. Teknisk felt.

Foreliggende oppfinnelse vedrorer generelt en forbedret fane og spordesign, og spesielt a blinde justere en fane inn i en spalte. N rmere bestemt angar den foreliggende oppfinnelse en flate- og spalteutforming for a tilpasse to vinkelrette, plane legemer i tredimensjonalt mellomrom mens fliken og spalten ikke er synlige.

2. Beskrivelse av kjent teknikk.

Justeringen av tilsvarende formede komponenter kan oppnas ved bruk av sekund r «pin og socket» maskinvare som er spesielt designet for slike formal. I datamaskin- og elektronikkindustrien er lokaliseringsstifter og stikkontakter noen ganger en integrert del av koblingssystemene som brukes til elektrisk sammenkobling av komponentene. For eksempel bruker koblingssystemene som brukes til sammenkobling av hovedkort og datterplater, vanligvis enheter som er permanent montert pa platene. Kvaliteten pa slike koblingssystemer varierer imidlertid, og kvaliteten pa justeringsmaskinen eller styringssystemet de bruker, varierer ogsa.

Noen parringskomponenter krever at produksjons- og / eller servicepersonell lokaliserer og justerer deres respektive tilkoblingssystemer «blindt» eller mens deres koblingssystemer ikke er synlige. Dette er ofte en vanskelig og tidkrevende manovre siden komponentene vanligvis krever justering i tre dimensjoner. Den noyaktige justeringen av to vinkelrette planlegemer, som et hovedkort og datterbord, kan utfores ved bruk av enkle funksjoner som er utformet i de plane delene. Justeringen kan kreve ekstra maskinvare, for eksempel en styrepinne og stikkontakt eller beholder. Selv om disse justeringsmekanismer gir relativt palitelige resultater, kan de ikke v re kostnadseffektive eller tilgjengelige for enkelte applikasjoner. Dermed vil universell evne til a repeterende blind-lokalisere og justere to parringskomponenter i tre dimensjoner v re en betydelig fordel for bade produksjons- og feltbetjeningssektorer. Denne evnen blir stadig viktigere, siden trenden fortsetter mot rask, enkel montering og demontering av komponenter.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Et justeringssystem har en eller flere parede faner og spor. Flikene er plassert pa en komponent og sporene ligger i en annen komponent for a gi tilpasning mellom komponentene i tre dimensjoner, selv om kategoriene og sporene er utenfor visningen eller ikke synlig for brukeren. Fliken er fortrinnsvis et flatt fremspring med korte sidekanter og koniske forkanter som konvergerer til en sentral spiss. Spalten er fortrinnsvis en stor, generelt diamantformet apning med rektangul re spalter pa to motstaende hjorner. Justeringssystemet benytter de parrede fanene og sporene for a justere to vinkelrette komponenter.

I utgangspunktet er flikene pa den forste komponenten feiljustert i tre dimensjoner i forhold til sporene i den andre komponenten. Nar tippene pa tappene beveger seg inn i sporene, gjor tippene kontakt med de diamantformede apningene. Den store storrelsen og formen til sporene gir mulighet for et vesentlig spekter av feiljustering mellom komponentene. Etter forste opptak glir de avsmalnende forkantene av tappene langs apningene for a gi grov avboyning og sentrering. Nar tappene dyper dypere inn i sporene, overskrider bredden av tappene bredden pa apningene og til slutt tappene senterer i rektangul re slisser. Flikene stopper nar den forste komponenten stoter mot den plane overflaten av den andre komponenten.

De foregaende og andre formal og fordeler ved den foreliggende oppfinnelse vil v re apenbare for fagfolk pa bakgrunn av den folgende detaljerte beskrivelse av den foretrukne utforelsesform av foreliggende oppfinnelse, tatt i forbindelse med de vedlagte krav og de vedfoyde tegninger.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

Slik at maten som oppfinnelsens trekk, fordeler og formal, samt andre som vil bli apenbare, blir oppnadd og forstas mer detaljert, kan en n rmere bestemt beskrivelse av oppfinnelsen som er kort oppsummert ovenfor, bli referert til utforelsen derav som er illustrert i de vedlagte tegninger, hvilke tegninger danner en del av denne spesifikasjonen. Det skal imidlertid bemerkes at tegningene bare illustrerer en foretrukket utforelsesform av oppfinnelsen og derfor ikke skal betraktes som begrensende av dens omfang, idet oppfinnelsen kan innromme andre like effektive utforelser.

FIG. 1 er et frontriss av en fane og spordesign konstruert i samsvar med foreliggende oppfinnelse.

Fig. 2A-2I er sekvensielle isometriske syn pa flippen og spaltdesignen pa fig. 1 under engasjementsprosessen.

FIG. 3 er et isometrisk snitt av en illustrerende soknad for tappen og spaltdesignet pa fig. 1 innbefattende et arksammenstilling og en skyttelmontering utstyrt med tappe- og spordesignen og er vist for inngrep.

FIG. 4 er et eksplodert isometrisk snitt av den illustrerende anvendelse av fig. 3 som har flippen og spaltdesignen pa fig. 1 og er vist for inngrep.

DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKTE UTFORELSEN.

Med henvisning til fig. 1, er et innretningssystem 11 som omfatter minst en parret hanparti eller tapp 13 og en kvinnelig del eller spor 15 vist. I den viste utforelse er tappen 13 integrert dannet pa en forste komponent 17, og spalten 15 er integrert dannet i en andre komponent 19. Fliken 13 er et generelt flatt fremspring med en nominell tykkelse og strekker seg fra en bakstoppkant 21 av den forste komponent 17. Fliken 13 har et par parallelle, relativt korte sidekanter 23 som definerer en hals som har en breddemal 25. Sidekanter 23 er vinkelrett pa kanten 21. Hver sidekant 23 overgar til et hode som har koniske fremre kanter 27 som er diagonalt orienterte i forhold til kanter 21, 23 ved omtrent 45 grader. I den viste versjonen er forkanter 27 rettet mot hverandre. Forkanter 27 konvergerer mot hverandre til en sentralt plassert, litt avrundet spiss 29 for a gi tapp 13 en symmetrisk form om en biseksjonsakse 31. Maksimal bredde pa forkanter 27 er lik bredde dimensjon 25 av nakken.

Sporet 15 er i det vesentlige en unikt konfigurert apning i den andre komponent 19. Til referanseformal er spalten 15 forsynt med et sett med vinkelrette akser 33, 35. Sporet 15 har en generelt rektangul r spalte 37 pa hver sin side. Hver rektangul r spalte 37 har en lateral kant 39 og et par langsgaende kanter 41, 43. De laterale kanter 39 med rektangul re slisser 37 er parallelle og definerer en rektangul r spaltebredde 45. De langsgaende kanter 41, 43 med rektangul re slisser 37 er ogsa parallelle og definerer en rektangul r spalte tykkelse 47. Bredden 45 er lik eller litt storre enn bredden 25 av tappen 13, og tykkelsen 47 er lik eller litt storre enn den nominelle tykkelsen av tappen 13. Resten av spalten 15 er definert av et par generelt hyperbolske apninger 49, som hver har en avrundet apex 51. Som frontkanter 27 pa tappen 13 har hyperboliske apninger 49 en vinkelforskjell pa ca. 90 grader. Sammen gir de to hyperbolske apningene spor 15 et generelt diamantformet utseende med de to rektangul re slissene 45 pa motstaende hjorner. Maksimal bredde 53 av hyperboliske apninger 49 er mindre enn bredden 25 av nakken pa tappen 13. Apexene 51 har storre krumningsradius enn spissen 29 pa tappen 13. I den viste utforelsesform er spalten 15 symmetrisk rundt begge biseksjonsakser 33, 35. Saledes er toppene 51 med hyperboliske apninger 49 sentrert rundt akse 33, og rektangul re slisser 41 er sentrert langs aksen 35.

I drift gjor justeringssystemet 11 to komponenter som er feiljustert i opptil tre dimensjoner som skal justeres og sammenkoblet, selv om brukeren er «blind» og / eller justeringssystemet 11 ikke er innenfor brukerens syn. I denne beskrivelsen refererer termen «blind» til manglende evne til en bruker, operator eller samler til a visuelt oppleve justeringssystemet eller de relative posisjoner av elementene i justeringssystemet. Innretningssystemet 11 kan v re forsynt med en eller flere parede faner 13 og spor 15. For illustrasjonsformal er to par av faner 13 og spor 15 vist i trinnvise fig. 2A til 2I. FIG. 2A representerer initial feiljustering og fig. 2i representerer full justering. Ved denne sekvensielle gjengivelsen av innretningsprosessen er det anordnet to klaffer 13 pa forste komponent 17, og to spalter 15 er anordnet pa den andre komponent 19. Komponenter 17 og 19 er vinkelrett pa hverandre og deres respektive tapper 13 og spor 15 ligger innenfor planene de definerer. Selv om komponentene 17, 19 er vist og beskrevet som vinkelrett, er de ikke palagt a v re slik. Med andre ord er justeringssystemet 11 i stand til a imotekomme stigningsvinkler mellom komponenter 17, 19 nar de ikke er vinkelrett. Sentrene av tappene 13 pa forste komponent 17 er fordelt pa samme avstand som sporene 15 i sporene 15 i den andre komponent 19.

For a hjelpe til med forstaelse av oppfinnelsen, gir folgende tabell en numerisk analyse (i generiske «enheter») av den grafiske sekvens som er vist i fig. 2A til 2I (et kartesisk koordinatsystem er gitt pa venstre side av tegningene). I utgangspunktet er forste komponent 17 feiljustert 1,4 enheter for langt til hoyre (x), 13,3 enheter for langt tilbake (y) og 3,1 enheter for lavt (z).

Pa fig. 2A er tappene 13 pa den forste komponent 17 helt adskilt fra og feiljustert i tre dimensjoner i forhold til slissene 15 i den andre komponent 19. Pa fig. 2B har tappene 13 flyttet flere enheter n rmere slissene 15 i y-retningen og gjort forste kontakt pa nedre hoyre side av de nedre hyperboliske apningene 49 av slissene 15. Pa dette stadiet blir kun spiss 29 av tappene 13 tatt i spalter 15. Merk at den store overordnede storrelse og form av apninger dannet av sporene 15 tillater et betydelig utvalg av feiljustering mellom komponentene 17, 19. Etter initial opptak (figur 2C) gir de avsmalnende forkanter 27 av tappene 13 som glir langs hyperboliske apninger 49 grov avboyning og sentrering av komponenter 17, 19. Nar tappene 13 dyses dypere inn i slissene 15 (figur 2 D), overskrider bredden av de fremre kantene 27 av tappene 13 inntrengende slisser 15 til slutt maksimal bredde 53 (figur 1) med hyperboliske apninger 49 (figurene 2E og 2 F). Dette trinn av prosessen tilveiebringer den forste dimensjonale tilpasning hvor tykkelsen 47 (figur 1) med rektangul re slisser 37 er dimensjonert til tykkelsen av tappene 13.

Nar tappene 13 presses videre inn i slissene 15 (figur 2 G), sitter de avsmalne fremre kanter 27 midt i tverrsnittene 13 i rektangul re slisser 37 inntil den andre dimensjonale tilpasningen skjer (fig. 2H) mellom slissens 45 bredde 45 (figur 1) og bredde 25 av tappene 13. Endelig, som vist i fig. 2, sidekanter 23 pa halsen av tappene 13 inngriper slisser 37 og bakstoppkanten 21 av den forste komponent 17 anligger eller «bunner ut» mot den plane overflate av den andre komponent 19, som gir et positivt stopp for den tredimensjonale innretningen.

En soknad om innretningssystem 11 er avbildet i fig. 3 og 4. I dette eksempel er flikene 13 anordnet langs frontkanten 61 av en brettaggregat 63, og spalter 15 er anordnet i rammen 65 av en skyttelinnretning 67. Styresammenstillingen 63 innbefatter en plateplate 69 (figur 4) og et hovedkort 71. Hovedkortet 71 er festet til platen 69 for justeringsprosessen. Styresammenstillingen 63 settes inn i eller skyves inn i skytesammenstillingen 67 for a initiere justeringsprosessen. Nar flikene 13 om bord pa anordningen 63 n r deres respektive og parringssporene 15 i rammen 65, fortsetter innretningssekvensen som vist pa fig. 2A til 2I, beskrevet ovenfor. Etter brettetheten 63 er det justert av innretningssystemet 11 og festet til skytesammenstillingen 67, gir tappene 13 og sporene 15 presis justering for adapterkort (ikke vist) som setter gjennom hullene 73 i rammen 65 og plugger inn i sokkene 75 i det plane hovedkortet 71 .

Den foreliggende oppfinnelse har flere fordeler. Tabellen og spaltdesignet ifolge foreliggende oppfinnelse tillater en bruker eller operator a mekanisk justere og koble komponenter, selv om forbindelseselementene ikke er i brukerens syn. Den nav rende kategorien og spordesign sorger for fullstendig tredimensjonal korreksjon av feiljusterte komponenter. Selv om tappe- og sporplasseringslokaler generelt ikke er nye, spesielt i platenvirksomheten der de brukes mye for a finne flere metallplater i samme sveising, skiller den nav rende utformingen seg fra konvensjonell kvadratflik og sporplasseringer siden den lokaliserer to parringselementer blindt og repeterbart. Et slikt design er vanligvis nodvendig i produksjonsmiljoer med stor volum, eller bare som hensyn til sluttbrukere eller servicetekniker. Foreliggende oppfinnelse eliminerer nodvendigheten, kostnaden og kompleksiteten av ekstra maskinvare ved a inkorporere funksjoner i de plane overflater selv som tillater tredimensjonal blindjustering. Nav rende design gir en enkel og noyaktig lokaliseringsmetode som er billigere enn mekanismer som krever ekstra maskinvare. I tillegg blir kostnadsbesparelser ogsa realisert via forbedret produksjonsutbytte som boyede pinner og skadede rakort reduseres.

Selv om oppfinnelsen er blitt vist eller beskrevet i bare noen av dens former, bor det v re apenbart for fagfolk at den ikke er sa begrenset, men er mottakelig for forskjellige endringer uten a avvike fra oppfinnelsens ramme.Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!