Kombinasjonsskrue med firkantede spor

Kombinasjonsskrue med firkantede spor

Denne oppfinnelsen vedrorer generelt feltet av skruetrykkere, n rmere bestemt angar oppfinnelsen et forerhode eller spiss for kombinasjonsskruer eller uni-skruer, det vil si skruer som har en kombinasjon av enkle raske og Phillips-type formede spalter.

I US pat. Nr. 2400684, Clark, beskrevet en oppfinnelse relatert til drivverktoy for gjengede festemidler som skruer og lignende som har en drivspesning av Phillips-typen modifisert ved overlagring over ett par av de radiale sporene i fordypningen, en segmentisk diametralt anbragt parallellkniv eller spor som avslutter kort av skruehodeets periferi, noe grunne enn de dypere partiene av utsparingen og strekker seg utover de normale radiale dimensjoner derav. En slik utsparing er egnet for a innlemme enten en konvensjonell fladbladet skrutrekker, en Phillips-skrutrekker eller kanten av en liten mynning nar ingen av de nevnte skruetrekkere er tilgjengelige. Oppfinnelsen beskriver videre drivverktoy for gjengede festemidler som skruer og lignende, og mer spesielt til et verktoy for kjoring eller sikring, samt avskruing eller fjerning av gjengede elementer som har en modifisert drivspor fra Phillips-typen. Denne oppfinnelse var kun anvendbar pa skruer med forsenkede eller konkave skruehoder.

I US pat. Nr. 2.389.129, biskop, beskrevet en oppfinnelse relatert til skruetrykkverktoy og mer spesielt til den typen av slikt verktoy som tilveiebringer en skrue-inngrepende bit som omfatter et antall radialt strekkende ribber, vanligvis tre eller fire i tall, dannet ved tilveiebringelse av enten floyte eller skarpt vinklede utsparinger mellom de nevnte ribber, hvilke verktoy er tilpasset for skruddriving samvirke med skruene forsynt med biter mottakende utsparinger, som svarer til form til den spesielle form for bit av den nevnte type. Igjen er denne oppfinnelsen konstruert for skruer med forsenkede eller konkave hoder.

I US pat. Nr. 2.216.381, West et al., Beskrevet en oppfinnelse relatert til skruer og spesifikt til forsenkede hodeskruer av den type som er innrettet til a bli erstattet i stedet for de kjente enkeltspaltede skruene.

I US pat. 3 345 862, Rainey, beskrevet et handverktoy omfattende et ror forbundet med en aksel for relativ fremdriftshastighet langs rotasjonen rundt akselen av skaftet. Et rorformet forbindelseselement er roterbart og gjensidig pa akselen og samvirker med en kam og skulderflater av roret og akselen for a rotere roret nar akselen roteres og for a rotere roret nar en kraft pafores i lengderetningen av akselen .

I US pat. Nr. 4.867.018, Spector, beskriver en oppfinnelse relatert til en skrutrekker for alternativ bruk med Phillips-hodeskruer og slissede hodeskruer som omfatter et handtak og en skaft som strekker seg derfra, idet den fremre ende av skaftet avsluttes i en Phillips-hodeskrue-inngrepsbit, den fremre endedel av skaftet er forgrenet av en bakover utragende spalte, og et langstrakt blad tippet med en spaltet skruebit er glidende anordnet langs spalten. Bladet er utstyrt med en serie tannhjul langs hver kant, og en mutter er montert rundt skaftet for inngrep med bladtennene. Motrikken opprettholder bladet i sporet, og rotasjon av mutter styrer aksialposisjonering av bladet for a plassere enten forover eller bakover av Phillips-biten.

I US pat. 4 888 462, Wall, beskrev en skrutrekker som er anordnet for a bli brukt til a installere og fjerne enten enkeltsporeskruer eller skruer som har to spor som krysser i sine sentre, dvs. Phillips-type skruer. Et blad som er egnet for inngrep i sporet av en enkeltsporeskrue, er glidbart montert i spissegmentsporet. Nar bladet befinner seg i en forste posisjon som er utvidet utover enden av akseltips-segmentet, kan den v re innkoplet i en spalte pa en enkeltsporeskrue. Nar bladet befinner seg i en annen stilling som er trukket tilbake eller innkapslet i det avlange spissegmentsporet, kan spissegmentet v re innfestet i spalene av en slik tverrsnittsskrue.

I US pat. Nr. 4,328,721, Massari, beskrev en anordning som har en rorformet form med fremre og bakre ender og innbefattende handtaksdefinerende struktur ved sin bakre ende og en Phillips-hodeskrue-inngrepsspiss pa sin forside. Spissen er av typen, innbefattende fire like perifert avstandsavstand fremover-tappende og generelt radialt forlopende Phillips skruehullkontaktarmparti som kommer i inngrep med lugs. En skrutrekkerblad er i lengderetningen glidende gjensidig gjennom en passasje og innbefatter en spaltet skruehulls inngripende fremre ende som kan projiseres fremover av skrutrekkerspissen og inntrekkbar bakover av i det minste det fremre parti av spissene av spissen. Pa denne maten kan skrutrekker bli benyttet i forbindelse med en Phillips hodeskrue nar det rektangul re bladet er i tilbaketrukket stilling og i forbindelse med de spalteformede skruehoder nar bladet er i forlenget stilling.

Sammendrag av oppfinnelsen.

Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en skrutrekkerspiss, bit eller hode som omfatter en kombinasjon av et Phillips-hode og en standard enkelt-slisset skrutrekkerbit som er i stand til a samvirke med et skruehode som har en kombinasjon av rette og Phillips-type slisser, vanligvis betegnet som en uni-skrue eller en kombinasjonsskrue i industrien. Nav rende design kan innlemmes i en skrutrekker eller en kraftborekrone eller en sokkelinnsats, i storrelser som tilsvarer Phillips ‘biter nummer 1 til og med 4.

Gjennom denne spesifikasjonen vil foreliggende oppfinnelse bli omtalt som en kombinasjonsbit tatt form uttrykket kombinationsskrue.

Foreliggende oppfinnelse, her referert til som en kombinasjonsbit, er konstruert for a bli brukt med uni-skruer eller kombinasjonsskruer funnet i mange husholdningsartikler, f.eks. skap maskinvare, takvifter, braketter og lignende.

Foreliggende oppfinnelse letter installasjonen av en kombinasjonsskrue eller uni-skrue fordi kombinasjonsbiten sentrer seg lett pa grunn av fremspringet av Phillips flensen av brikken inn i Phillips-sporet i kombinasjonsskruen. Derfor forblir kombinasjonsbiten pa plass i forbindelse med kombinasjonsskruen med mindre glidning under bruk pa grunn av Phillips flensen. Videre har kombinasjonsbiten bedre dreiemomentoverforingsegenskaper fordi standardbladene passer inn i de raske sporene pa kombinationsskruen. En annen fordel med kombinasjonsbiten-resultatene fordi standard Phillips-skrutrekkerbiten, nar den brukes i forbindelse med en kombinasjonsskrue, ikke inntar et tilstrekkelig antall dreiemoment for at skruen skal festes helt uten a lemme skruehodet. Videre er kombinasjonsbiten ogsa overlegen ved a bruke en vanlig bladskrutrekker fordi boylens flensflange holder kombinasjonsbrikken sentrert under bruk, mens de rette bladene pa kombinasjonsbiten fremmer det nodvendige dreiemoment uten a forstyrre eller forvrille skruehodet .

Et Phillips-hode eller et standardskrutrekkerblad har plass til en kombinasjonsskrue, men kombinasjonsbiten er mer effektiv fordi den er konstruert spesielt for denne skruen ved a fremme storre dreiemoment uten glidning. Det er ikke beregnet pa kombinasjonsbiten for a erstatte Phillips- eller standardskrutrekkerbitene. Den er designet for a v re et praktisk og effektivt verktoy som brukes til montering av kombiskruer eller uni-skruer.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et perspektiv av foreliggende oppfinnelse vist i operativ forbindelse med et standardskrutrekkerhandtak og aksel med en ende av sokkeltype.

FIG. 2 er et perspektivriss av foreliggende oppfinnelse.

FIG. 3 er et perspektivriss av en kombinasjonsskrue.

FIG. 4 er et oppriss som viser blad som svarer til en standard type skruetrekkeren ifolge foreliggende oppfinnelse.

FIG. 5 er en oppsummeringsvy som viser Phillips-typehodefunksjonene ifolge foreliggende oppfinnelse.

FIG. 6 er et planriss av foreliggende oppfinnelse.

DETALJERT BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKTE UTFORELSESOMRADE (ER)

Pa fig. 1, er det generelt vist en skrutrekkersammenstilling, (11), med et handtak, (13), en aksel, (15) og et hodetypehodet (17). Vist i operativ forbindelse er den foreliggende oppfinnelse som viser sin skaft, (19) og kombinasjonsbithodet (21). Merk at mens foreliggende oppfinnelse beskrevet i fig. 1 kan fremstilles som en sokkel for bruk med en skrutrekker som har et hylsehode, (17), at foreliggende oppfinnelse kunne fremstilles slik at skaftet (19) enkelt ville bli fremstilt som en enhet eller forlengelse av akselen, (15) av skruetrekkeren, og eliminerer dermed behovet for hylsehodet, (17), av skrutrekkeren vist pa fig. 1. Foreliggende oppfinnelse kan ogsa fremstilles som en bit som skal settes inn i en kraftbore.

Pa fig. 2 er det vist den foreliggende oppfinnelse med sin skaft (19), og kombinasjonsbiten er generelt vist ved 21. Dessuten er det vist det eneste rette, standard skrutrekker-type blad eller ribbe, (23), Phillips typen blad eller ribbe, (25), med en utsparing i mellom, (27). Merk at det er to kniver eller ribber for standardskrutrekkerbladet, og to ribber eller kniver til Phillips-typenbladet med totalt fire utsparinger.

Pa fig. 3, er der vist et perspektivriss av en uni-skrue eller kombinasjonsskrue. Der er vist hodet til kombinationsskruen (29) med et gjenget parti (31), som har en forsenket del for a huse en standard type skruetrekkers hode (33) og en forsenket del for a huse en Phillips-type skruetrekkers hode , (35).

Pa fig. 4 er det vist den foreliggende oppfinnelsen med sin skaft, 19, hodet, 21, standardskruetrekkers enkeltblad eller ribber, 23, Phillips-bladet eller ribben 25, og utsparingene som ligger mellom, (27).

Pa fig. 5, er det vist foreliggende oppfinnelse med sin skaft, (19) hodet, (21) standardbladet eller ribben, (23), Phillips-bladene eller ribberne (25) og utsparingene (27) mellom . Det antas at Phillips bladet eller ribben, (25), vil v re utformet for a ha en vinkel skrastilt fra midten av aksen pa hodet og / eller skaftet, 13 ° -33 °, n rmere bestemt 19 ° -27 ° , og mer spesielt ca. 23 °.

Pa fig. 6, er det vist foreliggende oppfinnelse med standardskrutrekkerblader eller ribber, (23), Phillips-bladene eller ribber, (25) og utsparingene i mellom, (27).Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!